محمد آزادی

درباره من

دکتر محمد آزادی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی خودرو @ دانشکده مهندسی مکانیک

اخذ مدرک کارشناسی، رشته مهندسی مکانیک، گرایش جامدات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، سال 1385 اخذ مدرک کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مکانیک، گرایش سازه و بدنه خودرو، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، سال 1387 اخذ مدرک دکتری، رشته مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی (زمینه تخصصی: موتور)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، سال 1392 محقق پژوهشی (دوره فرصت مطالعاتی)، آزمایشگاه خستگی مواد، دانشگاه لئوبن، لئوبن، اتریش، سال 1391 سابقه 7 سال کار صنعتی در شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، تهران، ایران و مدیر طرح موتور ملی پرخوران...

محقق گوگل

(1402/7/2)

استنادات

2210

h-index

26

i10-index

66

مؤلفین همکار

54

اسکوپوس

(1402/2/7)

استنادات

1225

مقالات

113

h-index

19

مؤلفین همکار

108

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1387-1392

دکتری

دانشگاه صنعتی شریف

1385-1387

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1381-1385

کارشناسی

دانشگاه شیراز

1391

دوره فرصت مطالعاتی

دانشگاه لئوبن اتریش

تجارب

1400-1401

دبیر علمی دوازدهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت

انجمن علمی موتور ایران

1400-1402

معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

1399

مسئول امور پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

1394-1396

مدیر داخلی مجله علمی- پژوهشی مکانیک سازه های کامپوزیتی پیشرفته

دانشگاه سمنان

1395-1397

مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک

دانشگاه سمنان

1391-1392

رئیس اداره پژوهش، آموزش و فناوری

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو (ایپکو)

1392-1394

مدیر پروژه طرح موتور ملی پرخوران (توربوشارژ)

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو (ایپکو)

1388-1394

بازرس انجمن علمی موتور ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1391-1394

مدیر داخلی مجله علمی- پژوهشی تحقیقات موتور

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو (ایپکو) و انجمن علمی موتور ایران

1391-1393

مدیر بخش علمی هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو (ایپکو) و انجمن علمی موتور ایران

1394-1395

مدیر بخش علمی نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نهمین

شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو (ایپکو) و انجمن علمی موتور ایران

1395-1397

مدیر مرکز کارآفرینی و نوآوری پارک علم و فناوری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

تحلیل اجزای محدود با نرم افزارهای اباکوس و انسیس

تحلیل های آماری با نرم افزار مینی تب و دیزاین اکسپرت

اولویت های پژوهشی

فراماده (متامتریال)

ساخت افزایشی و پرینتر سه بعدی

مدلسازی رفتار مواد و استخراج خواص مواد

طراحی آزمایش ها

آزمون و مدلسازی خستگی

طراحی و تحلیل قطعات موتور، سازه و بدنه خودرو

مهندسی سطح: پوشش های حائل حرارتی و پوشش های مقاوم به سایش

مکانیک شکست، خزش و قابلیت اطمینان

کامپوزیت ها و مواد هدفمند (مدرج تابعی)

تحلیل خرابی

روش اجزای محدود و مدلسازی سازه ای

الاستیسیته، پلاستیسیته و ویسکوپلاستیسیته

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Data analysis of striation spacing, lifetime, and crack length in crankshaft ductile cast iron under cyclic bending loading through high-cycle fatigue regime
data in brief(2022)
9428318001, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
Bending fatigue behavior of fused filament fabrication 3D-printed ABS and PLA joints with rotary friction welding
Progress in Additive Manufacturing(2022)
محمد صادق اقارب پرست, عباسعلی باقری, ^عبدالواحد کمی, ^محمد آزادی*, وحید اصغری
Fatigue testing on rotary friction-welded joints between solid ABS and 3D-printed PLA and ABS
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS(2022)
عباسعلی باقری, محمدصادق اقارب پرست, ^عبدالواحد کمی*, ^محمد آزادی, وحید اصغری
مدلسازی کریستال پلاستیسیته رچتینگ در ریزساختار آلیاژ منیزیم تحت بارگذاری تنش- کنترل سیکلیک کششی با تنش میانگین غیرصفر
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات موتور(2022)
عادل بصیری, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
Heat-treating and nano-reinforcing improvements on fretting fatigue properties and fracture behaviors of cylinder head aluminum alloys
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T(2022)
روزبه قنادی آذر, محمد صادق اقارب پرست, ^محمد آزادی*
Effect of Nano-Clay Particles and Heat Treating on Pure and Fretting Fatigue Properties of Piston Aluminum Alloy under Stress-Controlled Cyclic Bending Loading
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2022)
محمد صادق اقارب پرست, ^محمد آزادی*
Data analysis for investigating the tribological behaviors of aluminum-silicon alloys
data in brief(2022)
^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی
Topology optimization of additive-manufactured metamaterial structures: A review focused on multi-material types
Forces in Mechanics(2022)
9911164006, علی داداشی, ^محمد آزادی*
A Perspective on Metamaterials for the Biomechanics Application: Multi-Material Metamaterial (4M) Structures
Materials Science Forum(2022)
^محمد آزادی*
توسعه یک چرخه رانندگی براساس داده‌های ضبط‌شده از یک خودروی هیبرید بنزینی- الکتریکی در دو مسیر از شهر تهران با الگوریتم میانگین کی
کارافن(2022)
^محمد آزادی*, 9911577004, علیرضا نوی, علیرضا سلمانی, تابان مهر قرائتی, علی فرجی
Effects of plasma nitriding process on the corrosion behavior of GJS700 nodular cast iron
Surface Topography: Metrology and Properties(2022)
^محبوبه آزادی*, محمدصادق اقارب پرست, ^محمد آزادی
Ultrasonic Assisted Drilling of Carbon Fiber Reinforced Plastic Composites with Non-Rotating Vibratory Tool
Mechanics of Advanced Composite Structures(2022)
9412170004, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, امیر عبداله, ^محمد آزادی
مطالعه تجربی ضریب انبساط گرمایی در آلیاژهای سبک آلومینیوم و منیزیم با مقایسه نتایج دیلاتومتری و آزمون نیرو- صفر
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2022)
محمد مهدی علی اکبری, ^محمد آزادی*, 9911164006, حامد بهمن آبادی
Micromechanical constitutive modeling of tensile and cyclic behaviors of nano-clay reinforced metal matrix nanocomposites
MECHANICS OF MATERIALS(2022)
عادل بصیری, فهمی زییری, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
Corrosion Effects on High‐cycle Fatigue Lifetime and Fracture Behavior for Heat‐treated Aluminum‐matrix Nano‐clay‐composite Compared to Piston Aluminum Alloy
Silicon(2022)
هانیه ارو, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Experimental fatigue dataset for additive-manufactured 3D-printed Polylactic acid biomaterials under fully-reversed rotating-bending bending loadings
data in brief(2022)
^محمد آزادی*, علی داداشی
Data analysis of high-cycle fatigue testing on piston aluminum-silicon alloys under various conditions: Wear, lubrication, corrosion, nano-particles, heat-treating, and stress
data in brief(2022)
^محمد آزادی*, محمد صادق اقارب پرست
A Comparative Study for High-Cycle Bending Fatigue Lifetime and Fracture Behavior of Extruded and Additive-Manufactured 3D-Printed Acrylonitrile Butadiene Styrene Polymers
International journal of additive-manufactured structures(2022)
^محمد آزادی, علی داداشی, محمد صادق اقارب پرست, 9911577004, عباسعلی باقری, ^عبدالواحد کمی, 9811164004, وحید اصغری
Effect of Heat-Treating on Microstructure and High Cycle Bending Fatigue Behavior of AZ91 and AZE911 Magnesium Alloys
Advances in Materials Science and Engineering(2022)
احمد یوسفی پارچین اولیا, ^محمد آزادی*, محمد صادق اقارب پرست, مهدی مختاری شیرازآباد
Sensitivity Analysis for Stress, Heat-Treating, and Rare-Earth Elements on Fatigue Lifetime of AZ91 Magnesium Alloy
Journal of Stress Analysis(2022)
احمد یوسفی پرچین اولیا, ^محمد آزادی*, مهدی مختاری شیرازآباد
تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیمAZ91 به‌روش رگرسیون
نشریه مهندسی متالورژی و مواد(2022)
احمد یوسفی پرچین علی, ^محمد آزادی*, مهدی مختاری شیرازآیاد
Scanning and transmission electron microscopy analysis for surface-modified AM60 magnesium alloy by pulsed electron beam irradiation
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATO(2022)
^محمد آزادی*, K. Ivanov, 9811164001, 9711172001
Evaluation of fatigue and rutting properties of asphalt binder and mastic modified by synthesized polyurethane
Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition)(2021)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
The effect of pulsed electron beam irradiation on surface characteristics of AM60 magnesium alloy
Progress in Physics of Applied Materials(2021)
^محمد آزادی*, 9811164001, 9711172001, Konstantin Ivanov, Anton Teresov
تحلیل حساسیت در لوله‌های کامپوزیتی- فلزی با اتصالات چسبی تحت بارگذاری کششی
مهندسی مکانیک(2021)
فاطمه فرهادیان لنگرودی, ^میثم شکوری, ^محمد آزادی*
Cumulative acoustic emission energy for damage detection in composites reinforced by carbon fibers within low-cycle fatigue regime at various displacement amplitudes and rates
POLYMERS & POLYMER COMPOSITES(2021)
^محمد آزادی*, محسن علی زاده, سید محمد جعفری, امین فرخ آبادی
مروری بر انواع فراماده، روش ساخت افزایشی و کاربرد آن در صنعت خودرو
مهندسی مکانیک(2021)
9911577004, ^محمد آزادی*
Study of coating effects on the performance of Stirling engine by non-ideal adiabatic thermodynamics modeling
Energy Reports(2021)
فاطمه احدی, ^محمد آزادی*, ^مجتبی بیگلری, سید نوید مدنی
Sensitivity analysis of stress, pre-corrosion, nano-particles and heat treatment on fatigue lifetime of aluminum alloy
Procedia Structural Integrity(2021)
^محمد آزادی*, هانیه ارو
Bending cyclic behavior and scatter-band analysis of aluminum alloys under beneficial and detrimental conditions through high-cycle fatigue regime
Frattura ed Integrita Strutturale(2021)
^محمد آزادی*, هانیه ارو
Numerical simulations of carbon/epoxy laminated composites under various loading rates, comparing extended finite element method and cohesive zone modeling
Material Design & Processing Communications(2021)
مصطفی سعیدی, ^محمد آزادی*, مهدی مختاری شیرازآباد, پابلو لوپز-کرسپو
Fabrication of heat-treated nano-clay-composite for improving high-cycle fatigue properties of AlSiCu aluminum alloy under stress-controlled fully-reversed bending loads
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF ME CHANICAL ENGINEERING SCIENCE(2021)
محمد جعفر شریفی, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Prediction of fiber breakage and matrix cracking in polymeric composites under low-cycle fatigue regimes by fuzzy and wavelet clustering of acoustic emission signals
Composites: Mechanics, Computations, Applications(2021)
9911164006, ^محمد آزادی*, محسن علی زاده, حسن سیار
مروری بر مواد خودترمیم شونده پلیمری و کاربردهای آن ها در صنعت
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران(2021)
9911164006*, ^میثم شکوری, ^محمد آزادی
مروری برکاربردها، فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگرهای سه بعدی
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران(2021)
^محمد آزادی*
High-cycle bending fatigue properties of additive-manufactured ABS and PLA polymers fabricated by fused deposition modeling 3D-printing
Forces in Mechanics(2021)
^محمد آزادی*, 9811169021, 9911577004, 9811164004, 9522167019, 9522167027
مقایسه خواص خستگی خمشی و خستگی سایشی آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم تحت شرایط کاری سامانه رینگ- پیستون موتور
مکانیک سازه ها و شاره ها(2021)
محمد صادق اقارب پرست, محمد حسین حاجی اسماعیلی, ^محمد آزادی*
Creep Behaviors at 275 °C for AluminumMatrix Nano-composite under Different Stress Levels
Archives of Foundry Engineering(2021)
^محمد آزادی*, اشکان بهمنش, هانیه ارو
پایش وضعیت چدن شکل پذیر با آنتروپی انتشار صوت حین بارگذاری کششی: گزارش پارامتر انرژی
صوت و ارتعاش(2021)
9428318001, ^محمد آزادی, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, سید محمد جعفری
Crack initiation detection in crankshaft ductile cast iron based on information entropy of acoustic emission signals under tensile loading
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS(2021)
9428318001, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, ^محمد آزادی*, سید محمد جعفری
Effect of plasma nitriding on high-cycle fatigue properties and fracture behaviors of GJS700 nodular cast iron under cyclic bending loading
FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES(2021)
محمد صادق اقارب پرست, محمد جمال خانی خامنه, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی, محمد مهدی هادی پناه, سعید روستایی
مطالعه اثرات روانکاری و عملیات حرارتی بر رفتار خستگی فرتینگ در نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم
مهندسی مکانیک مدرس(2021)
محمد صادق اقارب پرست, هانیه ارو, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Estimation of Low-Cycle Fatigue Lifetime in Aluminum-Silicon-Magnesium Alloy of Cylinder Heads based on Striation Marks as Failure Features of Fracture Surfaces and Paris Crack Growth Law
Journal of Failure Analysis and Prevention(2021)
^محمد آزادی*, مهدی سمیعی, 9911164006
Effect of nano-clay addition and heat-treatment on tensile and stress-controlled low-cycle fatigue behaviors of aluminum-silicon alloy
Frattura ed Integrita Strutturale(2021)
عادل بصیری, 9811169021, ^محمد آزادی*, گرهاد وینتر, بنیامین سیزنباخر, فلورین گرون
بررسی اثرات دما و افزودن نانو ذرات اکسید سیلیسیم بر خواص مکانیکی دما بالا برای آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم پیستون
مجله علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران(2021)
^محمد آزادی*, آرش نادری, ^عبدالحسین فریدون
مطالعه رفتار سیکلیک، عمر و خرابی خستگی کم‌چرخه جابجایی- کنترل در کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن سوراخ‌دار تحت نرخ‌ها و دامنه‌های بارگذاری مختلف
علوم و فناوری کامپوزیت(2021)
^محمد آزادی*, محمد درفکی
Sensitivity analysis of mechanical properties and ductile/brittle behaviors in aluminum-silicon alloy to loading rate and nano-particles, considering interaction effects
Engineering Reports(2021)
^محمد آزادی*, محمد زمردی پور, ^عبدالحسین فریدون
مروری برفرایند تولید افزایشی با چاپگرهای پنج بعدی و کاربرد آن ها
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران(2021)
9911577004, ^محمد آزادی*, 9911164006
Influences of roughness and heat treatment on high-cycle bending fatigue properties of A380 aluminum alloy under stress-controlled cyclic loading
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2021)
سجاد خیشه, خلیل خلیلی, ^محمد آزادی*, وحید ذاکر هندوآبادی
Infuence of Heat Treatment on High‑Cycle Fatigue and Fracture Behaviors of Piston Aluminum Alloy Under Fully‑Reversed Cyclic Bending
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2021)
سعید رضانژاد, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
مطالعه اثر نرخ بارگذاری بر خواص کششی آلیاژ آلومینیوم و نانو کامپوزیت پایه آلومینیومی
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2021)
^محمد آزادی*, محمد زمردی پور, ^عبدالحسین فریدون
Comparing of High-Cycle Fatigue Lifetimes in Un-corroded and Corroded Piston Aluminum Alloys in Diesel Engine Applications
Archives of Foundry Engineering(2021)
^محمد آزادی*, هانیه ارو, ^محبوبه آزادی, محمد صادق اقارب پرست
تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ آلومینیم سرسیلندر به روش رگرسیون
نشریه مهندسی متالورژی و مواد(2021)
9612821002, ^محمد آزادی, ^محبوبه آزادی*
Rehabilitation of Asphalt Binder to Improve Rutting, Fatigue and Thermal Cracking Behavior using Nano- Silica and Synthesized Polyurethane
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2021)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
Characterization of High-Cycle Bending Fatigue Behaviors for Piston Aluminum Matrix SiO2 Nano-composites in Comparison with Aluminum–Silicon Alloys
INTERNATIONAL JOURNAL OF METALCASTING(2021)
9511169021, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Linking fatigue response of asphalt binders, mastics, and asphalt concrete mixture modified by nano-silica and synthesized polyurethane
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS(2021)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
Sensitivity analysis for efects of heat treatment, stress, and temperature on AlSi12CuNiMg aluminum alloy behavior under force‑controlled creep loading
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2021)
9211167009, هانیه ارو, ^محمد آزادی*
Investigation of tribological and compressive behaviors of Al/SiO2 nanocomposites after T6 heat treatment
SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES(2020)
^محبوبه آزادی*, سعید رضانژاد, مهرداد ذوالفقاری, ^محمد آزادی
Study of High-cycle Fatigue Properties in Bovine Tibia Bones based on Reliability and Scatter-band Predictions
Mechanics of Advanced Composite Structures(2020)
مهشاد فرزان نسب, ^محمد آزادی*, حامد بهمن آبادی
Influences of reinforcement and displacement rate on microstructure, mechanical properties and fracture behaviors of cylinder-head aluminum alloy
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2020)
کیانوش رشنو, محمد جعفر شریفی, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
بررسی اثر افزودن ذرات نانورُس بر ریزساختار، سطح شکست و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم پیستون در موتور خودرو
مهندسی مکانیک شریف(2020)
^محمد آزادی*, حامد بهمن آبادی, جهانگیر ترکیان, غزاله نصرت
Evaluating Fatigue-Damage of Asphalt Binderand Mastic Modified with Nano-Silica andSynthesized Polyurethane Using VECD Method
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2020)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
Temperature Effect on Creep and Fracture Behaviors of Nano-SiO2-composite and AlSi12Cu3Ni2MgFe Aluminum Alloy
IJE International Journal of Engineering(2020)
^محمد آزادی*, هانیه ارو
اثر استفاده همزمان از نانوذرات دی اکسید سیلیسیوم و عملیات حرارتی بر عمر خستگی پرچرخه خمشی در آلیاژ آلومینیوم پیستون
مهندسی مکانیک مدرس(2020)
^محمد آزادی*, سعید رضانژاد, مهرداد ذوالفقاری, ^محبوبه آزادی
Evaluation of tensile and low-cycle fatigue properties at elevated temperatures in piston aluminum-silicon alloys with and without nano-clay-particles and heat treatment
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2020)
^محمد آزادی*, 9611169007, Florian Gruen, Gerhard Winter
Effects of Ageing and Forging on Short-term Creep Behaviors of Inconel-713C Superalloy at 850 °C
IJE International Journal of Engineering(2020)
^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
Continuum Damage Mechanics for Creep Lifetime Estimation in Polymer Matrix Composites at Various Temperatures
Journal of Stress Analysis(2020)
حامد بهمن آبادی, ^محمد آزادی*, کیوان کی پور
Detection of Crack Initiation and Propagation in Aluminum Alloy under Tensile Loading, comparing Signals acquired by Acoustic Emission and Vibration Sensors
JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION(2019)
حسن سیار, ^محمد آزادی*, محسن علی زاده
تشخیص عیوب مختلف در کامپوزیت لایه ای پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن تحت کشش با تحلیل ارتعاش
علوم و فناوری کامپوزیت(2019)
^محمد آزادی*, نظام الدین رئیسی, سید اشکان موسویان, ^میثم شکوری
Creep properties and failure mechanisms of aluminum alloy and aluminum matrix silicon oxide nano-composite under working conditions in engine pistons
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
^محمد آزادی*, 9711169025
Effects of loading rate on crack growth behavior in carbon fiber reinforced polymer composites using digital image correlation technique
COMPOSITES PART B-ENGINEERING(2019)
^محمد آزادی*, 9512169009, مهدی مختاری شیرازآباد, پابلو لوپز-کرسپو
مدلسازی رفتار خزشی در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم- مس- نیکل- منیزیم در دماها و سطوح تنشی مختلف
مکانیک سازه ها و شاره ها(2019)
9711169025, ^محمد آزادی*
Health Monitoring for Composite Under Low-Cycle Cyclic Loading, Considering Effects of Acoustic Emission Sensor Type
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
محسن علی زاده, حسن سیار, ^محمد آزادی*, سید محمد جعفری
تحلیل حساسیت اثر وابستگی خواص ترمودینامیکی سیال عامل به دما بر عملکرد موتور استرلینگ نوع گاما
تحقیقات موتور(2019)
9611168034, ^محمد آزادی*, ^مجتبی بیگلری, سید نوید مدنی
Tensile loading rate effect on mechanical properties and failure mechanisms in open-hole carbon fiber reinforced polymer composites by acoustic emission approach
COMPOSITES PART B-ENGINEERING(2019)
^محمد آزادی*, حسن سیار, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
Effects of Various Ageing Heat Treatments on Microstructural Features and Hardness of Piston Aluminum Alloy
IJE International Journal of Engineering(2019)
^محبوبه آزادی*, سعید رضا نژاد, مهرداد ذوالفقاری, ^محمد آزادی
ارزیابی خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و رفتار خستگی قیرهای اصلاح شده با نانوسیلیکا و پلییورتان سنتز شده
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2018)
9412844001, ^غلامعلی شفابخش*, ^محمد آزادی
Clustering effect on damage mechanisms in open-hole laminated carbon/epoxy composite under constant tensile loading rate, using acoustic emission
COMPOSITE STRUCTURES(2018)
حسن سیار, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
Evaluation of high-cycle fatigue behavior in compact bones at different loading frequencies
MECCANICA(2018)
^محمد آزادی*, 9122167041
ارزیابی آسیب پیوسته در دماهای مختلف برای همبسته آلومینیوم- سیلیسیوم سنبه موتور در محدوده خستگی کم‌چرخه
تحقیقات موتور(2018)
9311167048, ^محمد آزادی*
تحلیل اجزای محدود آسیب خستگی در بستار موتور دیزل سواری تحت بارگذاریهای نوسانی مکانیکی- حرارتی
تحقیقات موتور(2018)
9122167008, ^محمد آزادی*, فرشید مقدم
Optimal Design Experiment of Ageing Time and Temperature in Inconel-713C Superalloy Based on Hardness Objective
Transactions of the Indian Institute of Metals(2018)
سما صفرلو, فاطمه لقمان, ^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی
تأثیر عملیات حرارتی بر ریز ساختار، خواص مکانیکی، رفتار شکست در همبستة آلومینیوم- سیلیسیوم- مس بستار
تحقیقات موتور(2018)
سجاد خیشه, خلیل خلیلی, ^محمد آزادی*, وحید ذاکر هندوآبادی
Effects of SiO2 nano-particles on tribological and mechanical properties of aluminum matrix composites by different dispersion methods
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2018)
^محبوبه آزادی*, 9511169021, 9512169006, ^محمد آزادی
ساز و کارهای خرابی در کامپوزیت های چند لایه سوراخ دار تحت بارگذاری کششی با استفاده از انتشار صوت
علوم و فناوری کامپوزیت(2018)
^احمد قاسمی قلعه بهمن*, حسن سیار, ^محمد آزادی, سید محمد جعفری
بررسی تأثیر دامنه جابهجایی روی سازوکارهای خرابی در کامپوزیتهای چندلایه سوراخدار تحت بارگذاری خستگی کمچرخه با استفاده از انتشار صوت
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
9311821004, ^محمد آزادی*, امین فرخ آبادی, سید محمد جعفری
Evaluation of high-cycle bending fatigue and fracture behaviors in EN-GJS700-2 ductile cast iron of crankshafts
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS(2018)
9211167014, ^محمد آزادی*
Characterization of creep damage and lifetime in Inconel-713C nickel-based superalloy by stress-based, strain/strain rate-based and continuum damage mechanics models
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2018)
9611169007, 9512169006, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Effects of solutioning and ageing treatments on properties of Inconel-713C nickel-based superalloy under creep loading
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2018)
^محبوبه آزادی, آرمین مربوط, سما صفرلو, ^محمد آزادی*, مهدی شریعت, محمدحسن ریزی
بررسی رفتار رشد ترک در همبسته آلومینیوم مورد استفاده در قطعات موتور، با استفاده از روش انتشار صوت
تحقیقات موتور(2017)
9412169011, 9311821004, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری, امیر مافی
Investigation of the Heat Treatment Effect on Microstructures and Phases of Inconel 713C Superalloy
International Journal of Engineering Transactions A: Basics(2017)
^محبوبه آزادی*, مصطفی ایزی, آرمین مربوط, ^محمد آزادی, محمد حسن ریزی
Cyclic thermo-mechanical stress, strain and continuum damage behaviors in light alloys during fatigue lifetime considering heat treatment effect
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE(2017)
^محمد آزادی*
Evaluation of high-temperature creep behavior in Inconel-713C nickel-based superalloy considering effects of stress levels
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING(2017)
^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
Corrosion Failure Study in an Oil Cooler Heat Exchanger in Marine Diesel Engine
IJE International Journal of Engineering(2016)
^محبوبه آزادی, ^محمد آزادی*
بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی انحلال بر سختی و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 713
مهندسی متالورژی(2016)
مصطفی ایزی, ^محبوبه آزادی*, آرمین مربوط, محمدحسن ریزی, ^محمد آزادی
بهینه سازی دما و زمان انحلال در ابرهمبستۀ پایه نیکل پرخوران موتور براساس سختی به روش طراحی آزمایشها
تحقیقات موتور(2016)
^محمد آزادی*, 9111181005, 9111162028, ^محبوبه آزادی, ^علیرضا حاجی علی محمدی
Influence of T6 heat-treating and over-ageing on out-of-phase thermo-mechanical fatigue behaviors of Al-Si-Cu alloy
Materials Today Communications(2022)
سجاد خیشه, ^محمد آزادی*, وجید ذاکر هندوآبادی, محمد صادق اقارب پرست, گرهارد وبینتر, سباستین سیزنباخر, فلورین گرون, خلیل خلیلی
معرفی مواد هوشمند حافظه دار ساخته‌شده با نانوفناوری و چاپگرهای چهاربعدی
پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران(2022)
مهرناز فرخ پور, ^محمد آزادی*
تحلیل حساسیت رفتار شکست در کامپوزیت کربن- اپوکسی در نرخ‌های جابجایی مختلف تحت بارگذاری مود اول کششی با آنالیز رگرسیون
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2021)
^محمد آزادی*, مصطفی سعیدی, مهدی مختاری شیرازآباد, پابلو کرسپو- لوپز
Development of a duty cycle with K-means clustering technique for hydraulic steering in an instrumented TIBA vehicle
Transportation Engineering(2022)
سید احسان میری, ^محمد آزادی*, سهراب پاکدل
Cyclic hardening/softening experimental data in nano-clay-composite and aluminum alloy under high-temperature strain-controlled loading
Experimental Results(2022)
^محمد آزادی*, حامد بهمن آبادی, Florian Gruen, Gerhard Winter, Benjamin Seisenbacher
مقایسه عملکرد الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و میانگین کی در استخراج چرخه واقعی رانندگی ترکیبی تهران- آمل
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2021)
تابان مهر قرائتی, علی مومنی موحد, ^محمد آزادی*, سید اشکان موسویان
Fatigue crack initiation detection in ductile cast iron crankshaft under rotating bending fatigue test using the acoustic emission entropy method
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS(2023)
9428318001, ^محمد آزادی, ^احمد قاسمی قلعه بهمن*, سید محمد جعفری
Analyzing experimental data from reciprocating wear testing on piston aluminum alloys, with and without clay nano-particle reinforcement
data in brief(2022)
^محمد آزادی*, علی شاهسوند, محمد صادق اقارب پرست
Cyclic Deformation Behavior and Failure Mechanism of 316LN Stainless Steel under Creep-Fatigue Loading at 550 °C
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2022)
Jingwei Zhao, Bingbing Li*, Yiming Zheng, ^محمد آزادی, Xu Chen
Evaluation of hardness and microstructural features in piston aluminum-silicon alloys after different ageing heat treatments
Results in Materials(2022)
مهرناز فرخ پور, محمد صادق اقارب پرست, ^محمد آزادی*
مطالعه رفتار خستگی سایشی آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر، با و بدون نانو ذرات خاک رس
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2022)
روزبه قنادی آذر, محمد صادق اقارب پرست, ^محمد آزادی*
Experimental bending fatigue data of additive-manufactured PLA biomaterial fabricated by different 3D printing parameters
Progress in Additive Manufacturing(2023)
علی داداشی, ^محمد آزادی*
A short evaluation of simultaneous corrosion fretting fatigue behaviors in piston aluminium-silicon alloys considering effects of nano-particles and heat-treating
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE(2023)
محمد صادق اقارب پرست, ^محمد آزادی*
مروری بر تایرهای غیرپنوماتیک ساخته شده از فرامواد با پرینتر سه بعدی
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2023)
شکوه دزیانیان, ^محمد آزادی*, ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد رﺿﻮی
مطالعه تاثیر فرآیند اتوفرتاژ در استوانه جدار ضخیم با کامپوزیت زمینه فلزی به روش تحلیل اجزای محدود تنش چرخه ای
مهندسی مکانیک امیرکبیر(2022)
حسن سیار, رامین ملاحمزه زاده, محمد حسین کرانی, ^محمد آزادی*
Multi-Material Metamaterial Topology Optimization to Minimize the Compliance and the Constraint of Weight: Application of Non-Pneumatic Tire Additive-Manufactured with PLA/TPU Polymers
polymers(2023)
شکوه دزیانیان, ^محمد آزادی*
Bio-polymer coatings fabricated on AM60 magnesium alloys by fused deposition modeling 3D-printing to investigate electrochemical behavior
MATERIALS LETTERS(2023)
9722182018, ^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی, شکوه دزیانیان, واله طالب صفا
تحلیل حساسیت زمان انحلال، دمای پیرسازی و افزودن نانوذرات خاک رس بر سختی آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیم پیستون به‌روش آنالیز رگرسیون
نشریه مهندسی متالورژی و مواد(2023)
حامد بهمن آبادی, ^محمد آزادی*
Evaluation of coronary stents: A review of types, materials, processing techniques, design, and problems
Heliyon(2023)
9811166001, ^محمد آزادی*, ^مجتبی بیگلری, مهدی بوداغی, علی خالقیان
Microscopic study on the effect of nano-clay-particles on wear behaviors of piston aluminum-silicon alloy under various forces and speeds
MICRON(2023)
علی شاهسوند, ^محمد آزادی*, محمد صادق اقارب پرست
Compressive strength of metamaterial bones fabricated by 3D printing with different porosities in cubic cells
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2023)
محمد رضا معصومی راوندی, شکوه دزیانیان, مرتضی طلعتی احمد, ^علی قدوسیان, ^محمد آزادی*
Impacts of nano-clay particles and heat-treating on out-of-phase thermo-mechanical fatigue characteristics in piston aluminum-silicon alloys
Frattura ed Integrita Strutturale(2023)
حامد بهمن آبادی, ^محمد آزادی*, علی داداشی, جهانگیر ترکیان, محمد صادق اقارب پرست, Gerhard Winter, Florian Gruen
Raw driving data of passenger cars considering traffic conditions in Semnan city
Experimental Results(2023)
^محمد آزادی*, علی ملکان, علی شاهسوند
A perspective on metamaterials for the biomechanics application: Multi-material metamaterial (4M) structures
The 11th Spring World Congress on Engineering and Technology(2022-08-13)
^محمد آزادی*
تحلیل داده های سرعت خودرو، فشار هیدرولیکی فرمان و زاویه چرخ در خودروی تیبا
دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
سید احسان میری, ^محمد آزادی*, سهراب پاکدل
بررسی افت فشار و ضریب اصطکاک در سیال خنک کننده موتور با نانوذرات اکسیدهای سیلیسیوم، مس و تیتانیوم
دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
9822168009, ^امیرمحمد جدیدی, ^محمد آزادی*
توسعه سیکل رانندگی مسیر تهران- سمنان بر اساس ملاحظات آلایندگی رانندگی واقعی با یک خودروی هیبرید
دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
سید احسان میری, 9711167031, ^محمد آزادی*
بررسی عملیات حرارتی و اثر زبری بر رفتار خستگی پرچرخه آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر موتور
دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
سجاد خیشه, ^محمد آزادی*, وحید ذاکر هندوآبادی, خلیل خلیلی
مدلسازی ریزساختار آلیاژ منیزیم تحت بارگذاری رچتینگ با تئوری کریستال پلاستیسیته با کاربرد استفاده در قطعات موتوری
دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
عادل بصیری, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن
انتخاب مسیر داده‌برداری به روش تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج چرخه رانندگی در شهر شیراز
دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2022-05-17)
المیرا باقری, مسعود مسیح تهرانی*, ^محمد آزادی, سید اشکان موسویان
معرفی آنتروپی انتشار صوت برای شناسایی ترک در چدن شکل پذیر تحت بارگذاری خمش سه نقطه به عنوان یک روش آزمون غیرمخرب
هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران(2022-03-02)
9428318001, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
بررسی علل رفتگی و سایش قالب و ابزار اکستروژن برای قطعات لاستیکی در صنعت خودرو
هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران(2022-03-02)
^محمد آزادی*, محمد صادق اقارب پرست, مهدی پهلوان, فرزانه معماریان, بهزاد دوست محمدی, یاسر ذوالفقاری نیا
بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی خمشی دورانی روی نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی و روش همبستگی تصویر دیجیتال
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
مصطفی میرزاخانی, محمد جواد بارجان, ^محمد مهدی خطیبی, 9911164006, ^محمد آزادی*
بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی با نمونه های آلومینیومی و استفاده از تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
محمد جواد بارجان, مصطفی میرزاخانی, ^محمد مهدی خطیبی, 9911164006, ^محمد آزادی*
شناسایی هندسه های مختلف در ساختارهای فراماده اکوستیکی و بررسی امکان سنجی چاپ سه بعدی
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات(2021-12-08)
شقایق ترکمن, 9911164006, ^محمد مهدی خطیبی, ^محمد آزادی*
A Perspective on The Future of Materials for Automotive Engineering: Additive-Manufactured Multi-Material Metamaterial (AM-4M) Structures
9th International Conference On Mechanical Engineering, Materials Science And Civil Engineering(2021-12-06)
^محمد آزادی*
A review on recent advances in additive manufacturing: 4D-printing against 3D-printing in addition to nanotechnology
The 10th Spring World Congress on Engineering and Technology(2021-04-20)
^محمد آزادی*, 9611167064
مطالعه اثر زبری سطح بر عمر خستگی پرچرخه آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون موتور
سومین همایش ملی دوسالانه موتورهای درونسوز(2021-02-17)
9712169003, سجاد خیشه, ^محمد آزادی*
بهینه‌سازی توپولوژی و شکل پیستون موتور XU7 با توابع هدف وزن و انرژی کرنش
سومین همایش ملی دوسالانه موتورهای درونسوز(2021-02-17)
9811169021, ^محمد آزادی*, آزاده شکری
بهینه سازی چندهدفه پیستون موتور با همپوشانی روش المان محدود و الگوریتم ژنتیک
سومین همایش ملی دوسالانه موتورهای درونسوز(2021-02-17)
9511167073, ^محمد آزادی*
کمینه کردن وزن و انرژی کرنشی در شاتون موتور XU+ با بهینه‌سازی توپولوژی و شکل
سومین همایش ملی دوسالانه موتورهای درونسوز(2021-02-16)
9811169021, ^محمد آزادی*, نیما صحراگرد, ^علی قدوسیان
ارزیابی عملکرد ماتریس احتمال سرعت- شتاب، K-MEANS، ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی برای استخراج چرخه های رانندگی
اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو(2020-12-22)
تابانمهر قرائتی, علی مومنی موحد, ^محمد آزادی, سید اشکان موسویان*
تحلیل حساسیت پارامترهای ریخته گری بر کیفیت فرایند تولید در پیستون موتور خودرو
نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (iMat 2020)(2020-11-10)
سید محمد احمدی, شکوه دزیانیان, ^محمد آزادی*, آزاده شکری, حسین محرابیان محمدی
Pure fatigue and corrosion-fatigue behaviors of piston aluminum alloys after various immersion times
60th International Conference on Solidification and Crystallization of Metals(2020-09-28)
9711169025, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی, 9712169003
Study of stress effects on creep behaviors of aluminum matrix composite, reinforced by SiO2 nano-particles
60th International Conference on Solidification and Crystallization of Metals(2020-09-28)
9422167007, ^محمد آزادی*, 9711169025
مطالعه تجربی گرمای اتلافی، توان اصطکاکی و تولیدی موتور استرلینگ گاما با منابع حرارتی مختلف
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
سید محمد رضا حسینی مقدم, ^امیرمحمد جدیدی, ^محمد آزادی, سیامک علیزاده
آسیب پیوسته در آلیاژ منیزیم AZ61A تحت بارگذاری خستگی کمچرخه پیچشی و کشش- فشار
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
شقایق تک روستا, سجاد گلزاری, ^محمد آزادی
بررسی جهت لایه چینی روش مدلسازی رسوب ذوبی بر خواص خستگی خمشی پرچرخه در پلیمر PLA
بیست و هشتمین همایش بین المللی سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران / ISME2020(2020-05-27)
^محمد آزادی*, 9811164004, شکوه دزیانیان, 9811169021, شقایق ترکمن, مریم چیانی
Sensitivity analysis of continuum damage parameters on error and scatter-band for predicted low-cycle fatigue lifetime of AZ61A magnesium alloy
The 5th Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics(2020-02-18)
9522167072, 9522167101, 9611169007, ^محمد آزادی*
بررسی اثر وابستگی خواص ترمودینامیکی سیال عامل به دما بر عملکرد موتور استرلینگ نوع گاما با تحلیل حساسیت
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
9611168034, ^محمد آزادی*, ^مجتبی بیگلری, سید نوید مدنی
بررسی اثرات ذرات نانو، فرایند عملیات حرارتی و غلظت اسید بر نرخ خوردگی در آلیاژ آلومینیوم پیستون با استفاده از آنالیز رگرسیون
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
9711169025, 9712169003, ^محبوبه آزادی, ^محمد آزادی*
کاربرد روش های تولید افزایشی در ساخت قطعات موتور بهینه سازی شده: مطالعه موردی پیستون و سوپاپ
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
شکوه دزیانیان, ^محمد آزادی*
بررسی اثر تخلخل، نوع و ضخامت پوشش سد حرارتی بر عملکرد موتور استرلینگ نوع گاما با روش آنالیز رگرسیون
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
9611168001, ^مجتبی بیگلری, ^محمد آزادی*, سید نوید مدنی
مقایسه پارامترهای مشخصه چرخه رانندگی با استفاده از داده¬های واقعی جمع¬آوری شده در ایران و چرخه¬های استاندارد جهانی
یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2020-02-18)
تابان مهر قرائتی, علی مومنی موحد, ^محمد آزادی*, سید اشکان موسویان, مهدی نیکخواه
Effect of SiO2 nano-particles reinforcement on reciprocating wear properties of piston aluminum-silicon alloys
7th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials(2019-09-01)
سحر صفرلو, سما صفرلو, ^محمد آزادی*
Effect of adding 2 wt.% SiO2 nano-particles on creep behavior at 250°C and 100 MPa in AlSi12CuNiMg piston aluminum alloy
7th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials(2019-09-01)
^محمد آزادی*, هانیه ارو
بررسی اثر جهت لایه چینی بر عمر خستگی خمشی و سطوح شکست در پلی لاکتیک اسید ساخته شده به روش تولید افزایشی با دستگاه پرینتر سه بعدی
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا(2019-06-20)
9612167022, ^محمد آزادی*
تحلیل حساسیت نرخ جابجایی و فرایند استحکام بخشی بر خواص مکانیکی کششی در آلیاژ آلومینیومی سرسیلندر موتور
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا(2019-06-20)
9411167024, 9622169007, ^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
محاسبه عمر با انرژی کرنش پلاستیک و مکانیک آسیب پیوسته در خستگی کمچرخه آلیاژ آلومینیوم
بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی(2019-04-30)
9411167020, 9311167048, ^محمد آزادی*
Sensitivity Analysis for Effects of Tensile Loading Rate on Mechanical Properties in Carbon Fibers, Epoxy Resin and Laminated Composites
بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی(2019-04-30)
9412169011, ^محمد آزادی*, 9311821004
تحلیل حساسیت خواص خزشی به اثرات پارامترهای دما و تقویت کننده در آلیاژ آلومینیوم و نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی
بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی(2019-04-30)
9711169025, ^محمد آزادی*
تخمین سختی در فرایندهای مختلف عملیات حرارتی برای آلیاژ آلومینیوم با کمک شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز رگرسیون
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
سجاد خیشه, خلیل خلیلی, ^محمد آزادی*, وحید ذاکر هندوآبادی
تأثیر جنس بازیاب و دمای کارکردی بر توان ترمزی موتور استرلینگ نوع گاما
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
9511168009, ^امیرمحمد جدیدی, ^محمد آزادی*, سیامک علیزاده نیا
تخمین آسیب پیوسته در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون موتور تحت بارهای خستگی کمچرخه همدما
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
9311167048, ^محمد آزادی*
ایجاد توانمندی در شبیه سازیهای اجزای محدود تنش/خستگی طی فرایند توسعه پیستون برای ارتقای یک موتور احتراقی
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
زینب ناجی, ^محمد آزادی*, زینت پوربافرانی
ارائه مدل تخمین عمر خستگی به روش انرژی کرنش پلاستیک اصلاح شده در آلیاژ آلومینیوم پیستون تحت بارهای سیکلیک ترمومکانیکی همفاز
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
9411167020, ^محمد آزادی*
مروری بر مطالعات موتورهای استرلینگ: دستاوردهای جدید به منظور بهبود توان و بازده
دومین همایش ملی موتورهای درونسوز(2019-02-06)
9611168001, ^مجتبی بیگلری, ^محمد آزادی*
بررسی اثر درصد ترکیب سیال عامل هوا/هلیم بر عملکرد موتور استرلینگ نوع بتا با مدل ترمودینامیکی سرعت محدود
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2019-01-24)
^مجتبی بیگلری, 9611168034, ^محمد آزادی*
مطالعه تجربی اثر استفاده از امواج اولتراسونیک روی صافی سطح و عیوب ایجاد شده در سوراخکاری قطعات کامپوزیتی تقویت شده با فیبر کربن
پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی ساخت و تولید(2018-10-24)
9412170004, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, امیر عبداله, ^محمد آزادی
Reliability prediction, scatter-band analysis and fatigue limit assessment of high-cycle fatigue properties in EN-GJS700-2 ductile cast iron
12th International Fatigue Congress(2018-05-27)
9611169032, ^محمد آزادی*
Sensitivity analysis for effects of displacement amplitude and loading frequency on low-cycle fatigue lifetime in carbon/epoxy laminated composites
12th International Fatigue Congress(2018-05-27)
^محمد آزادی, 9311821004, 9412169011
تخمین عمر خستگی کم‌چرخه آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم پیستون موتور در دماهای مختلف با استفاده از انرژی کرنش پلاستیک اصلاح شده
سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا(2018-05-11)
9411167020, ^محمد آزادی*, 9611169007
تحلیل ارتعاشی و تنشی به منظور طراحی دستگاه سایش رفت و برگشتی در دمای زیاد و محیط سیال
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9211162005, 9211162006, ^وحید عابدینی*, ^محمد آزادی
تحلیل داده های انتشار صوت به منظور بررسی رفتار رشد ترک در آلیاژ آلومینیوم تحت بارگذاری خستگی کمچرخه
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
حسن سیار, محسن علی زاده, ^محمد آزادی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری
تحلیل حساسیت پارامترهای فرایند پاشش پلاسما بر عمر خستگی شوک حرارتی آلیاژ آلومینیوم با پوشش حائل حرارتی
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
محمد امیر شیرزادی, ^محمد آزادی*, محسن استادشعبانی, فاطمه حیدری
Effects of SiO2 nano-particles on tribological and mechanical properties of aluminum matrix composites by different dispersion methods
5th Iran International Aluminium Conference (IIAC2018)(2018-04-24)
^محبوبه آزادی, 9511169021, 9512169006, ^محمد آزادی
تخمین عمر خستگی کمچرخه آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم- منیزیم سرسیلندر موتور براساس آثار موجی شکل در سطح شکست و رابطه رشد ترک پاریس
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9311167027, ^محمد آزادی*
مطالعه تجربی سوراخکاری کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP) با استفاده از ارتعاشات اولتراسونیک
بیست و ششمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9412170004, ^علیرضا حاجی علی محمدی*, امیر عبداله, ^محمد آزادی, 9211162027
تعیین فاکتور شدت تنش مود اول در آلیاژ آلومینیوم با روش اجزاء محدود و پردازش تصویر دیجیتالی
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9512169009, ^محمد آزادی*, مهدی مختاری شیرازآباد, پابلو لوپز-کرسپو
بررسی تاثیر نوع حسگر انتشار صوت در پایش سلامت کامپوزیت لایه ای پایه پلیمری تحت بارگذاری خستگی کمچرخه
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
محسن علی زاده, حسن سیار, ^محمد آزادی*, سید محمد جعفری
تحلیل ارتعاشی و تنشی سازه دستگاه آزمون سایش اسکاف پیستون موتور در دمای زیاد و محیط سیال
بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2018-04-24)
9211162006, ^محمد آزادی*, زینت پوربافرانی, رهام رسولی, محسن علی زاده, زینب ناجی, سید بهزاد موسوی
A Comparison between Acoustic Emission Approach and Vibration Analysis in Detection of Failure Mechanisms in Carbon/Epoxy Composites
The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics(2018-02-13)
^محمد آزادی*, 9412169011, 9311821004, 9411821003, اشکان موسویان, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, سید محمد جعفری, ^میثم شکوری
تخمین آسیب پیوسته طی بارگذاری خستگی پرچرخه روی آلیاژ منیزیم با کاربرد در ساخت قطعات موتوری
دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2018-02-13)
9022167008, ^محمد آزادی*, 9611169007
Scatter-band and Reliability Analysis on High-cycle Fatigue Behavior of Bovine Compact Bones
The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics(2018-02-13)
^محمد آزادی*, 9122167041, 9611169007
تحلیل خرابی ناشی از بارگذاری مکانیکی- حرارتی سیکلی برای یک سوپاپ دود در موتور دیزل سنگین
دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2018-02-13)
^محمد آزادی, 9211181020
Energy-based low-cycle fatigue lifetime prediction models of gray and nodular cast irons for engine exhaust manifold applications
The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics(2018-02-13)
9122167008, ^محمد آزادی*, 9611169007
مقایسه خواص فیزیکی نانو روغن هیبریدی با روغن پایه موتور خودرو
دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2018-02-13)
^مجتبی بیگلری, 9611168034, ^محمد آزادی*
Microstructural and Thermal Properties of Piston Aluminum Alloy Reinforced by Nano-particles
6th Biennial International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (UFGNSM2017)(2017-11-12)
^محمد آزادی, 9211181020, 9211162023, رهام رسولی
تحلیل ارتعاشی و تنشی به منظور طراحی دستگاه سایش پین روی دیسک با قابلیت کارکرد در دمای زیاد و محیط سیال
چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران(2017-10-24)
^وحید عابدینی, 9211162006, 9211162005, ^محمد آزادی*
مقایسه عمر خستگی تنش- کنترل در استخوان ران و ساق در فرکانس بارگذاری کم
بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک(2017-05-02)
^محمد آزادی, 9122167041, 9022167004
تحلیل اسکترباند برای آزمون های خستگی کم‌چرخه و پرچرخه مواد
بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک(2017-05-02)
9022167004, ^محمد آزادی*, 9211167014
توسعه روش تجربی صحه گذاری نتایج شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ در قالب بستۀ سوپر آلیاژ Inconel 713
چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی(2017-02-23)
^علیرضا حاجی علی محمدی, 9111162013, 9111162028, ^محمد آزادی, ^محبوبه آزادی
مطالعه تغییرات ساختاری، فازی و سختی سوپرآلیاژ اینکونل 713 با تغییر دما و زمان عملیات حرارتی
همین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
مصطفی ایزی, ^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی, 9111162028, 9111162013
بررسی سهم آلایندگی از تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل به تفکیک استان های کشور
هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست(2016-11-05)
^محمد آزادی*, مهدی روشنی
محاسبه آسیب خستگی آلیاژهای سبک تحت بارگذاری سیکلی کمچرخه در دمای محیط به روش مکانیک آسیب پیوسته
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا(2016-09-29)
^محمد آزادی*, 9111167033, 9111167018
بهینه سازی خواص خزشی مواد در رابطه توانی نرخ کرنش کمینه به روش لونبرگ- مارکوارت
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا(2016-09-29)
9022167004, ^محمد آزادی*
تخمین نرخ رشد ترک خستگی با فاصله موج ها در سطح شکست آلیاژ آلومینیم 2024
دومین همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته(2016-09-21)
9111167047, ^محمد آزادی*
بهینه سازی خواص خزشی مواد با استفاده از روش لونبرگ- مارکوارت براساس مکانیک آسیب پیوسته
دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته(2016-09-21)
9022167004, ^محمد آزادی*
محاسبه قابلیت اطمینان برای آلیاژهای سبک آلومینیم و منیزیم تحت بارگذاری خستگی کمچرخه
دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته(2016-09-21)
^محمد آزادی, 9111167008
Study of Thermo-Mechanical Fatigue Behaviors in Light Alloys with and without Heat Treatments
3rd International Workshop on Thermo-Mechanical Fatigue(2016-04-27)
^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
کاربرد پوشش ها در قطعات موتوری: بررسی پوشش های حائل حرارتی
نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2016-02-17)
^محمد آزادی*, ^محبوبه آزادی
ارائه مدل تخمین عمر خزش برای سوپرآلیاژ مورد استفاده در پره توربین قطعه توربوشارژ
نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2016-02-16)
^محمد آزادی, 9111167019
کاربرد پوششها در قطعات موتوری: بررسی پوششهای مقاوم به سایش
نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2016-02-16)
^محبوبه آزادی*, ^محمد آزادی
تاثیر سوخت بر پارامترهای عملکردی موتور احتراق جرقه ای تک سیلندر
نهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت(2016-02-16)
^فرهاد طالبی*, 9111167023, ^محمد آزادی
بررسی تجربی و مدلسازی ریاضی پارامترهای موثر بر نیروی محوری فرآیند سوراخکاری استخوان
نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید(2023-03-09)
9621274002, ^وحید عابدینی*, ^محمد آزادی
بررسی تجربی و مدلسازی ریاضی پارامترهای موثر بر حرارت ایجاد شده در فرآیند سوراخکاری استخوان فمور
نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید(2023-03-09)
9621274002, ^وحید عابدینی*, ^محمد آزادی
The effect of contact force on fretting fatigue lifetime of aluminum-based nano-composite with and without heattreating: Experimental data versus finite element analysis
10th International Symposium on Fretting Fatigue(2022-09-19)
محمد صادق اقارب پرست, علی داداشی, ^محمد آزادی*
پيش بيني رفتار ترك در كامپوزيت تحت بارهاي تكرار شونده به روش انتشار صوت
علي زاده محسن(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي سوراخكاري كامپوزيت هاي پايه پليمري به كمك امواج اولتراسونيك
جديدي توحيد(تاریخ دفاع: 1397/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مكانيزم هاي خرابي در كامپوزيت تحت نرخ بار گذاري مختلف با استفاده از روش انتشار صوت
سيار حسن(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص ترك در كامپوزيت تحت كشش بر پايه تحليل ارتعاش
رئيسي نظام الدين(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نرخ بارگذاري بر رفتار خستگي كم چرخه در كامپوزيت
درفكي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آزمايشگاهي خستگي قير، ماستيك و مخلوط بتن اسفالتي به روش مكانيك آسيب پيوسته
معتمدي مانا(تاریخ دفاع: 1399/03/07) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر عمليات حرارتي بر خواص خستگي پر چرخه در آلياژ آلومينيوم_ سيليسيوم ، با و بدون ذرات نانو
رضا نژاد سعيد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر افزودن ذرات نانو بر عمر خستگي پر چرخه خمشي در آلياژ آلومينيوم پيستون موتور
ذوالفقاري مهرداد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر نرخ بارگذاري بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم پيستون ، با و بدون ذرات نانو
زمردي پور محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر فركانس بارگذاري بر رفتار رشد ترك در كامپوزيت لايه اي پايه پليمري با تكنيك پردازش تصوير
سعيدي مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر افزودن ذرات نانو بر خواص مكانيكي دما بالا براي آلياژ آلومينيوم پيستون
نادري آرش(تاریخ دفاع: 1397/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نرخ بارگذاري، مشخصات مكانيكي و هندسي بر رفتار اتصال فلز و مواد مركب
فرهاديان لنگرودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نرخ بارگذاري، مشخصات مكانيكي و هندسي بر رفتار اتصال فلز و مواد مركب
فرهاديان لنگرودي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحليلي و تجربي منابع حرارتي به منظور بهبود انتقال حرارت به گاز هاي حامل در موتور استرلينگ نوع گاما
حسيني مقدم سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي نوع و درصد تركيب سيال عامل به منظور بهبود بازده و توان موتور استرلينگ نوع گاما
وزيري بهرام(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي نوع و ضخامت پوشش حائل حرارتي به منظور بهبود بازده توان موتور استرلينگ نوع گاما
احدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه خواص خستگي پرچرخه در آلياژ آلومينيوم- سيليسيوم- مس سر سيلندر،تقويت شده با ذرات نانو رس
شريفي محمدجعفر(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي و عددي رفتار خستگي كم چرخه نانو كامپوزيت پايه فلزي آلومينيوم در دماهاي مختلف
بهمن آبادي حامد(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مفهومي ربات توانبخشي با هدف باز آموزي حركات زانو و مچ پا با قابليت همزمان تشخيص و درمان
حزباوي فردوس(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر خواص خستگي پرچرخه آلياژ منيزيم ـ الومينيوم ـ روي (AZ91) تحت شرايط بارگذاري نوساني خمشي
يوسفي پرچين عليا احمد(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي شاتون موتور با هدف كاهش وزن و افزايش عمر خستگي پرچرخه به روش ماده همسانگرد جامد با جريمه
صحراگرد نيما(تاریخ دفاع: 1400/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير خوردگي بر عمر خستگي خمشي پر چرخه براي نانو كامپوزيت پايه آلومينيومي عمليات حرارتي شده در مقايسه با ماده پايه آلياژ آلومينيوم - سيلسيوم
ارو هانيه(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي رفتار رچتينگ در آلياژ هاي سبك ريخته گري منيزيم و آلومينيوم با مدل هاي ريز ساختاري چند مقياسي
بصيري عادل(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر استحكام بخشي ذرات نانو و عمليات حرارتي بر خواص خستگي و خستگي - فرتينگ در آلياژ آلومينيوم - سيلسيوم
اقارب پرست محمدصادق(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرپارامترهاي پرينت سه بعدي در فرايند توليد افزايشي بر خواص خستگي خمشي بيوماده PLA
داداشي علي(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خواص خستگي خمشي پرچرخه و رفتار شكست در آلياژ منيزيم AM60 با جوشكاري اصطكاكي
اسقائي امين(تاریخ دفاع: 1401/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خواص خستگي خمشي پرچرخه و رفتار شكست در آلياژ منيزيم AM60 با جوشكاري اصطكاكي
اسقائي امين(تاریخ دفاع: 1401/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نحوه لايه چيني بر رفتار خزشي پليمر پلي لاكتيك اسيد تهيه شده با روش ساخت افزايشي مدلسازي رسوب ذوبي
رهايي محمدحسن(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي تاير غيرپنوماتيك خودرو از فرامواد چندگانه با تابع هدف استحكام فشاري و عمر خستگي خمشي
دزيانيان شكوه(تاریخ دفاع: 1401/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزیابی آسیب‌های خستگی، اکسیداسیون و خزش در آلیاژ آلومینیوم A356.0 تحت بارهای چرخه‌ای همدما و ناهمدما
مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز(2017)
^محمد آزادی*, غلامحسین فرهی
خستگی و شکست مواد نانوساختار
خستگی و شکست مواد نانوساختار
طراحی موتور خودرو
طراحی موتور خودرو
Advanced Ceramic Coatings: Fundamentals, Manufacturing, and Classification
Advanced Ceramic Coatings: Fundamentals, Manufacturing, and Classification
Handbook of Case Histories in Failure Analysis
Handbook of Case Histories in Failure Analysis
بهبود عمر خستگی پرچرخه در آلیاژ آلومینیوم با استفاده از تقویت کننده نانو سیلیس به منظور استفاده در پیستون موتور
دانشگاه سمنان و شرکت موتورسازی پویانیستانک(2019-06-25)
فرایند عملیات حرارتی برای آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم در پیستون موتور با هدف بهبود در عمر خستگی پرچرخه خمشی
دانشگاه سمنان و شرکت موتورسازی پویانیستانک(2020-07-27)
بهبود خواص مکانیکی و خستگی خمشی در آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر با نانو ذرات خاک رس و عملیات حرارتی
دانشگاه سمنان(2019-10-09)
فرآیند افزایش عمر و خواص خزشی در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم- مس- نیکل- منیزیم با ذرات نانو سیلیس و عملیات حرارتی (تاییدیه ثبت اختراع 98652)
دانشگاه سمنان(2019-10-19)
محلول حکاکی برای متالوگرافی سوپرالیاژ پایه نیکل اینکونل 713c
دانشگاه سمنان(2017-10-10)
دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک دما بالا (300 درجه سانتیگراد) در محیط روانکاری
دانشگاه سمنان(2019-06-19)
آزمونگر شوک حرارتی خستگی در دماهای مختلف، نرخ حرارتی متغیر و اندازه گیری کرنش و طول ترک با تکنیک پردازش تصویر
دانشگاه سمنان(2020-12-09)
نانوسیال خنک کاری هیبریدی نیوتنی با خواص ترموفیزیکی و رفتار رئولوژیکی بهبود یافته در مقایسه با سیال پایه
دانشگاه سمنان(2022-01-23)
بهبود عمر خستگی پرچرخه در آلیاژ آلومینیوم با استفاده از تقویت¬کننده نانو سیلیس به منظور استفاده در پیستون موتور
دانشگاه سمنان(2019-05-25)
آزمونگر سایش رفت و برگشتی با نیروی متغیر در دمای بالا و محیط روانکاری غیر اسیدی
دانشگاه سمنان(2020-03-15)
ساخت و بهبود خواص سایشی نانوکامپوزیت زمینه الومینیومی همراه با تقویت کننده سیلیس به منظور استفاده در پیستون موتور
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی(2019-02-13)
بهبود خواص مکانیکی و خستگی خمشی در آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر با نانو ذرات خاک رس و عملیات حرارتی
دانشگاه سمنان(2019-10-09)
فرایند عملیات حرارتی برای سوپرآلیاژ اینکونل 713 c با هدف بهبود سختی
دانشگاه سمنان(2017-09-06)
فرآیند افزایش عمر و خواص خزشی در آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم- مس- نیکل- منیزیم با ذرات نانو سیلیس و عملیات حرارتی (گواهی ثبت اختراع 98652)
دانشگاه سمنان(2019-09-18)
دستگاه آزمون خستگی سایشی (فرتینگ) با قابلیت کارکرد در محیط روانکار و دمای زیاد
دانشگاه سمنان(2019-04-20)
فرایند عملیات حرارتی برای آلیاژ آلومینیوم- سیلیسیوم در پیستون موتور با هدف بهبود در عمر خستگی پرچرخه خمشی
دانشگاه سمنان(2020-07-27)
دستگاه آزمون خستگی سایشی (فرتینگ) با قابلیت کارکرد در محیط روانکار و دمای زیاد
دانشگاه سمنان(2019-04-20)
بررسی خواص استحکام کششی و خمشی ، خوردگی ، خستگی و خوردگی،سایش و خستگی فرتینگ آلیاز منیزیوم AM60با سطح اصلاح شده به روش تابش پرتو الکترون پالسی
(2022-10-17 00:00:00)
طرح پژوهشی بررسی علل رفتگی و فرسایش قالب و ابزار اکستروژن (دای) و ارائه راهکارهای کاهش آن
(2022-03-02 00:00:00)
بررسی پارامترهای پرینت سه بعدی در فرایند تولید افزایشی بر خواص خستگی خمشی بیوماده PLA
(2021-09-22 00:00:00)
بررسی تاثیر پارامترهای پرینت سه بعدی در فرایند تولید افزایشی بر خواص خستگی خمشی بیو ماده PLA
(2021-09-21 00:00:00)
ارزيابي خواص خستگي كمچرخه آلياژهاي آلومينيوم پيستون تقويت شده با ذرات نانو
(2020-06-30 00:00:00)
تدوین دانش فنی طراحی قطعات ریخته گری موتور خودرو
(2019-12-29 00:00:00)
بهبود خواص مکانیکی و خستگی پیستون با استفاده از ذرات نانو
(2019-05-18 00:00:00)
ایجاد توانمندی طرح پیستون موتور خودرو
(2018-05-22 00:00:00)
شبیه سازی و تحلیل عددی رفتار تایر
(2018-01-20 00:00:00)
مطالعه بازار براي توسعه کسب و کار تحليل خرابي با محوريت آزمايشگاه (رفتار) مواد
(2017-12-27 00:00:00)
مطالعه رفتار خستگی اتصالات جوشی ایجاد شده از طریق جوشکاری اصطکاکی قطعات پلیمری پرینت سه‌بعدی(همکار اول)
(2022-09-20)
تاثیر روش ساخت و عملیات حرارتی بر رفتار خزشی یک سوپرآلیاژ پایه نیکل(همکار اول)
(2017-06-12)
بررسی رفتار خزش دما بالا در سوپرآلیاژ پایه نیکل IN713C با ارائه مدل تخمین عمر(مجری اول)
(2016-12-05)
شبیه سازی فرایندجوشکاری اصطکاکی اختلاطی آلیاژAl-0.2wt%Sc و بررسی میکروساختار و خواص حرارتی آن(ناظر)
(0000-00-00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
پروژه درس طراحی اجزای یک   (449 بار دانلود)
مطالب تکمیلی درس کامپوزیت   (585 بار دانلود)
حل تمرین درس طراحی موتور   (498 بار دانلود)
مینی پروژه ها برای حل تمرین در ترم پاییز سال تحصیلی 1401-1402
تکالیف درس کامپوزیت   (505 بار دانلود)
تکالیف حل تمرین در ترم پاییز سال تحصیلی 1401-1402
حل تمرین درس طراحی اجزای دو   (1159 بار دانلود)
تکالیف حل تمرین در ترم پاییز سال تحصیلی 1400
پروژه درس طراحی اجزای دو   (1085 بار دانلود)
ترم پاییز سال تحصیلی 1400: پروژه طراحی مته عمودی
پروژه درس طراحی اجزای دو   (1127 بار دانلود)
ترم پاییز سال تحصیلی 1400: پروژه طراحی ماشین لباسشویی
پروژه درس طراحی اجزای دو   (1112 بار دانلود)
ترم پاییز سال تحصیلی 1400: پروژه طراحی میکسر سیمان
مقاله نویسی و روش پژوهش   (1647 بار دانلود)
ثبت اختراع داخلی و خارجی   (2191 بار دانلود)
تحلیل داده های آماری و طراحی آزمایش   (1302 بار دانلود)
مینی پروژه درس مکانیک شکست مقدماتی   (1220 بار دانلود)
مینی پروژه درس مکانیک شکست مقدماتی به عنوان نمره حل تمرین شامل 4 نمره که 2 نمره آن اضافه بر نمره 20 می باشد.
تکالیف درس کامپوزیت   (1502 بار دانلود)
مقطع کارشناسی
تکالیف درس طراحی اجزای دو   (1522 بار دانلود)
مقطع کارشناسی
پروژه های درس طراحی اجزای دو - جدید   (1629 بار دانلود)
پروژه های درس طراحی اجزای دو 1- طراحی بتونیز (میکسر سیمان) 2- طراحی ماشین لباسشویی 3- طراحی مته عمودی
تکالیف درس مکانیک شکست مقدماتی   (2040 بار دانلود)
مقطع کارشناسی
پروژه درس طراحی اجزای دو   (1552 بار دانلود)
مقطع کارشناسی- طراحی سازه مته عمودی
پروژه درس طراحی اجزای دو   (1760 بار دانلود)
مقطع کارشناسی- طراحی سازه ماشین لباسشویی
پروژه درس طراحی اجزای یک   (1502 بار دانلود)
مقطع کارشناسی- طراحی سازه گیربکس
پروژه درس طراحی اجزای یک   (1506 بار دانلود)
مقطع کارشناسی- طراحی سازه دوچرخه
پروژه درس روش اجزای محدود پیشرفته   (1636 بار دانلود)
مقطع کارشناسی ارشد/دکتری

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مدیریت و کنترل پروژه   (0 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
تحلیل و طراحی سازه و بدنه خودرو   (1155 بار دانلود)
رشته : مهندسی خودرو
تحلیل و طراحی سازه و بدنه خودرو   (1100 بار دانلود)
رشته : مهندسی خودرو
آزمایشگاه مقاومت مصالح   (1503 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک/ ساخت و تولید
طراحی اجزای (1)   (1460 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک/ ساخت و تولید
طراحی اجزای (2)   (1173 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک/ ساخت و تولید
روش پژوهش (سمینار)   (1511 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک/ مکاترونیک/ ساخت و تولید
تحلیل و طراحی سازه و بدنه خودرو   (1447 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مقاومت مصالح (1)   (1467 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک/ ساخت و تولید
مواد مرکب (کامپوزیت)   (1656 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مکانیک شکست مقدماتی   (1423 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
مقاومت مصالح (2)   (1539 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک/ ساخت و تولید
طراحی موتور   (1560 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک
تئوری ورق و پوسته   (1692 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک/ هوافضا
نقشه کشی صنعتی (1)   (1435 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک/ ساخت و تولید
روش اجزای محدود پیشرفته   (1563 بار دانلود)
رشته : مهندسی مکانیک/ هوافضا/ مکاترونیک

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
مشارکت عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در تدوین نقشه راه استانداردسازی برای ساخت افزایشی (1402/04/26)
انتشار کتاب فصلی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک در انتشارات الزویر (1402/04/26)
تیک هوم سوم درس کامپوزیت (1399/09/11)
کارگاه اتومکانیک (1399/04/17)
تیک هوم اول درس کامپوزیت (1399/07/29)
برنامه های رادیو پژوهش (1399/04/31)
آزمایشگاه مقاومت مصالح (1399/04/07)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 30 مجازی (1399/03/23)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 29 مجازی (1399/03/20)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 28 مجازی (1399/03/20)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 27 مجازی (1399/03/19)
مکانیک شکست مقدمانی - جلسه 26 مجازی (1399/03/19)
طراحی اجزای یک - جلسه 25 مجازی (1399/03/19)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 25 مجازی (1399/03/18)
طراحی اجزای یک - جلسه 24 مجازی (1399/03/18)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 26 مجازی (1399/03/18)
طراحی اجزای دو - جلسه 26 مجازی (1399/03/18)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 24 مجازی (1399/03/18)
طراحی اجزای دو - جلسه 25 مجازی (1399/03/18)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 25 مجازی (1399/03/18)
سمینار - جلسه 12 مجازی - ارائه دانشجویان (1399/03/18)
سمینار - جلسه 11 مجازی - ارائه دانشجویان (1399/03/18)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 23 مجازی (1399/03/13)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 22 مجازی (1399/03/12)
طراحی اجزای یک - جلسه 23 مجازی (1399/03/12)
طراحی اجزای یک - جلسه 22 مجازی (1399/03/11)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 24 مجازی (1399/03/11)
طراحی اجزای دو - جلسه 24 مجازی (1399/03/11)
طراحی اجزای دو - جلسه 23 مجازی (1399/03/10)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 23 مجازی (1399/03/10)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 21 مجازی (1399/03/06)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 20 مجازی (1399/03/05)
طراحی اجزای یک - جلسه 21 مجازی (1399/03/05)
طراحی اجزای یک - جلسه 20 مجازی (1399/03/04)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 22 مجازی (1399/03/04)
طراحی اجزای دو - جلسه 22 مجازی (1399/03/04)
سمینار - جلسه 10 مجازی - ارائه دانشجویان (1399/03/03)
طراحی اجزای دو - جلسه 21 مجازی (1399/03/03)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 21 مجازی (1399/03/03)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 19 مجازی (1399/02/30)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 18 مجازی (1399/02/29)
طراحی اجزای یک - جلسه 19 مجازی (1399/02/29)
طراحی اجزای یک - جلسه 18 مجازی (1399/02/28)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 20 مجازی (1399/02/28)
طراحی اجزای دو - جلسه 20 مجازی (1399/02/28)
سمینار - جلسه 9 مجازی - ارائه دانشجویان (1399/02/27)
طراحی اجزای دو - جلسه 19 مجازی (1399/02/27)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 19 مجازی (1399/02/27)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 17 مجازی (1399/02/23)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 16 مجازی (1399/02/22)
طراحی اجزای یک - جلسه 17 مجازی (1399/02/22)
طراحی اجزای یک - جلسه 16 مجازی (1399/02/21)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 18 مجازی (1399/02/21)
طراحی اجزای دو - جلسه 18 مجازی (1399/02/21)
سمینار - جلسه 8 مجازی - ارائه دانشجویان (1399/02/20)
طراحی اجزای دو - جلسه 17 مجازی (1399/02/20)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 17 مجازی (1399/02/20)
پروژه درسی (مکانیک شکست مقدماتی) (1399/02/19)
رادیو پژوهش - برنامه شماره 1 - نحوه جستجوی مقاله (1399/02/16)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 15 مجازی (1399/02/16)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 14 مجازی (1399/02/15)
طراحی اجزای یک - جلسه 15 مجازی (1399/02/15)
طراحی اجزای یک - جلسه 14 مجازی (1399/02/14)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 16 مجازی (1399/02/14)
طراحی اجزای دو - جلسه 16 مجازی (1399/02/14)
سمینار - جلسه 7 مجازی - طراحی آزمایش ها (1399/02/13)
طراحی اجزای دو - جلسه 15 مجازی (1399/02/13)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 15 مجازی (1399/02/13)
رادیو پژوهش (1399/02/12)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 13 مجازی (1399/02/09)
طراحی اجزای یک - جلسه 13 مجازی (1399/02/07)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 14 مجازی (1399/02/07)
طراحی اجزای دو - جلسه 14 مجازی (1399/02/07)
سمینار - جلسه 6 مجازی - نحوه ارائه و پروپوزال نویسی (1399/02/06)
طراحی اجزای دو - جلسه 13 مجازی (1399/02/06)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 13 مجازی (1399/02/06)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 12 مجازی (1399/02/02)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 11 مجازی (1399/02/01)
طراحی اجزای یک - جلسه 12 مجازی (1399/02/01)
طراحی اجزای یک - جلسه 11 مجازی (1399/01/31)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 12 مجازی (1399/01/31)
طراحی اجزای دو - جلسه 12 مجازی (1399/01/31)
سمینار - جلسه 5 مجازی - فرایند ثبت اختراع (1399/01/30)
طراحی اجزای دو - جلسه 11 مجازی (1399/01/30)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 11 مجازی (1399/01/30)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 10 مجازی (1399/01/26)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 9 مجازی (1399/01/25)
طراحی اجزای یک - جلسه 10 مجازی (1399/01/25)
طراحی اجزای یک - جلسه 9 مجازی (1399/01/24)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 10 مجازی (1399/01/24)
طراحی اجزای دو - جلسه 10 مجازی (1399/01/24)
سمینار - جلسه 4 مجازی - مستندات مقاله نویسی و آکادمی پابلونز (1399/01/23)
طراحی اجزای دو - جلسه 9 مجازی (1399/01/23)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 9 مجازی (1399/01/23)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 8 مجازی (1399/01/19)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 7 مجازی (1399/01/18)
طراحی اجزای یک - جلسه 8 مجازی (1399/01/18)
طراحی اجزای یک - جلسه 7 مجازی (1399/01/17)
طراحی اجزای دو - جلسه 8 مجازی (1399/01/17)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 8 مجازی (1399/01/17)
طراحی اجزای دو - جلسه 7 مجازی (1399/01/16)
سمینار - جلسه 3 مجازی - نحوه داوری مقالات (1399/01/16)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 7 مجازی (1399/01/16)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 6 مجازی (1399/01/12)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 5 مجازی (1399/01/11)
طراحی اجزای یک - جلسه 6 مجازی (1399/01/11)
طراحی اجزای یک - جلسه 5 مجازی (1399/01/10)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 6 مجازی (1399/01/10)
طراحی اجزای دو - جلسه 6 مجازی (1399/01/10)
سمینار - جلسه 2 مجازی - مقاله نویسی (1399/01/09)
طراحی اجزای دو - جلسه 5 مجازی (1399/01/09)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 5 مجازی (1399/01/09)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 4 مجازی (1399/01/05)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 3 مجازی (1399/01/04)
طراحی اجزای یک - جلسه 4 مجازی (1399/01/04)
طراحی اجزای یک - جلسه 3 مجازی (1399/01/03)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 4 مجازی (1399/01/03)
طراحی اجزای دو - جلسه 4 مجازی (1399/01/03)
سمینار - جلسه 1 مجازی - پایان نامه نویسی (1399/01/02)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 3 مجازی (1399/01/02)
طراحی اجزای دو - جلسه 3 مجازی (1399/01/02)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 2 مجازی (1398/12/27)
مکانیک شکست مقدماتی - جلسه 1 مجازی (1398/12/26)
طراحی اجزای یک - جلسه 2 مجازی (1398/12/26)
طراحی اجزای یک - جلسه 1 مجازی (1398/12/25)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 2 مجازی (1398/12/25)
طراحی اجزای دو - جلسه 2 مجازی (1398/12/25)
طراحی اجزای دو - جلسه 1 مجازی (1398/12/24)
تئوری ورق و پوسته - جلسه 1 مجازی (1398/12/24)
نمرات نهای درس کامپوزیت (1398/10/28)
نمرات نهایی درس مقاومت مصالح یک (1398/10/22)
نمرات اولیه درس اجزای محدود پیشرفته (1398/10/22)
ویجیت سایت پابلونز (1398/10/16)
نمرات نهایی درس طراحی موتور (1398/10/14)
نمرات میان ترم درس مقاومت مصالح یک (1398/10/12)
نمرات میان ترم درس طراحی موتور (1398/09/28)
نمرات نهایی درس نقشه کشی صنعتی یک (1398/10/08)
نمرات میان ترم درس اجزای محدود پیشرفته (1398/09/16)
ثبت آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته (1398/09/16)
نمرات میان ترم درس کامپوزیت (1398/08/30)
پروژه درسی (کامپوزیت یا طراحی موتور) (1398/08/24)
نمرات میان ترم درس نقشه کشی صنعتی یک (1398/08/19)
ویجیت سایت سایپرز (1398/08/07)
راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته (1398/08/06)
تغییر زمانی ارائه درس طراحی دو (1397/11/20)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک
m_azadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533342

فرم تماس